Search

Westernieland in Beeld30 Jaar geleden, in 1985, is er een dorpsfilm gemaakt van Westernieland. Vrijwel alle activiteiten die er in dat jaar plaats vonden zijn gefilmd.

 

Het tijdsbeeld is in verhouding tot 30 jaar geleden drastisch veranderd: nieuwe media hebben hun intrede gedaan, Noord-Groningen heeft te maken gekregen met een krimpend aantal inwoners en met aardbevingen.

 

In Westernieland zijn de sporen van het nieuwe tijdsbeeld zichtbaar. Een deel van de voorzieningen is verdwenen, verouderde woningen zijn vervangen door een beperkt aantal nieuwe woningen, de samenstelling van de bevolking is gewijzigd.

 

De bewoners brengen zelf letterlijk in beeld of de wijzigingen ook gevolgen hebben voor de vitaliteit van de dorpsgemeenschap nu en in de toekomst.

Door de veranderingen en het toekomstperspectief zelf te registreren worden onderlinge verbanden en verhoudingen versterkt ten behoeve van de kracht van de leefgemeenschap.

 

Doelen.

Het versterken en vergroten van de vitaliteit van de dorpsgemeenschap door: Het leren om te gaan en  gebruik te maken van nieuwe media, met nieuwe media samen inzicht te geven in de ontwikkelingen van een dorpsgemeenschap in de afgelopen 30 jaar, de huidige situatie te registreren en ideeën te schetsen voor de toekomst.

 

Werkwijze.

Inwoners van het dorp plaatsen een jaar rond op verschillende media, waaronder de website van Westernieland, korte zelf gemaakte filmpjes vanuit diverse thema`s, die in de volle breedte betrekking hebben op Westernieland en omgeving.

Na afloop van het gefilmde jaar wordt er een kortdurende samenvatting gemaakt vanuit het gefilmde materiaal.  De samenvatting duurt ongeveer twintig minuten. Het geeft een beeld van de vitaliteit het dorp.

 

Organisatie.

Dorpsbelangen Westernieland heeft de werkgroep “Westernieland in Beeld” in het leven geroepen  die als taak heeft mee gekregen draagvlak onderzoek te doen en bij voldoende draagvlak de uitwerking, financiering en uitvoering ter hand te nemen.

 

Draagvlak en deelnemers.

Via de dorpskrant, een flyer, sociale media en via de lokale pers is de bedoeling van het project “Westernieland in Beeld” uitgelegd. Na een verkennende bijeenkomst en twee vervolgbijeenkomsten bleek er groot draagvlak onder inwoners en verenigingen te zijn. De verwachting is dat er gedurende het project meer deelnemers zullen komen.

 

 

Betrokkenen.

Onder de vleugels van Dorpsbelangen Westernieland voert de werkgroep met inwoners instanties en organisaties het project uit. De betrokkenen:

 

Subsidies.

De volgende instanties hebben subsidie toegezegd (en toegekend):

Andere subsidieaanvragen zijn nog onderweg.

 

Aanpak.

De aanpak is gerelateerd aan de doelstelling. De uitvoering zal bijna geheel door de inwoners gebeuren. Professionele hulp is nodig om vaardigheden aan te leren. De deelnemers filmen volgens afspraak het hele jaar rond individueel of samen bepaalde thema`s.

Door de deelnemer gemaakte korte filmpjes worden geplaatst op de website van Westernieland.

Er komen, indien financieel haalbaar meerdere workshops waarin de leden van de werkgroep en de deelnemers geschoold worden in technische gebruik van filmapparatuur, het filmen zelf, het verwerken van films en het plaatsen van films en het gebruik van sociale media.

De werkgroep coördineert, organiseert, beheert de website en selecteert de items voor de samenvatting van de eindfilm. De samenvatting moet door een professional gemaakt worden.

 

Afstemming werkzaamheden.

De werkgroepleden, de deelnemers stemmen de werkzaamheden op elkaar af in:

 

Actualiteit.

Via deze website zal er periodiek actuele informatie verstrekt worden

 

Informatie en contact.

Voor verdere Informatie en contact: Theo Wijma, tel. 06-53359383 of e-mail tawho@xs4all.nl.